Witamy na stronie!

Obrady najwyższego organu Spółdzielni odbyły się 12 czerwca 2018 r. w auli Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Jana Pawła II nr 78 w Krakowie.

O terminie, miejscu zgromadzenia i porządku obrad Zarząd powiadomił wszystkich członków Spółdzielni w trybie określonym w §35 Statutu. Sprawozdania z działalności: Rady Nadzorczej, Zarządu, sprawozdanie finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz inne dokumenty były udostępnione w siedzibie Spółdzielni. Sprawozdania
zostały opublikowane w biuletynie i na stronie internetowej Spółdzielni.

Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” wzięło 186 członków Spółdzielni lub ich pełnomocników.

Obrady Walnego Zgromadzenia

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Agnieszka Kędzierska. Walne Zgromadzenie wybrało Prezydium oraz Komisje: Mandatowo-Skrutacyjną, Uchwał
i Wniosków oraz Wyborczo-Statutową. Na funkcję Przewodniczącej Zebrania została wybrana p. Maria Skiba, na Zastępcę p. Jacek Matuszek, a rolę Sekretarza pełnił p. Ryszard Nidecki. Obrady toczyły się w oparciu o porządek obrad.

W części organizacyjnej została przedstawiona sprawa realizacji uchwał i wniosków
z Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2017 r.

Istotnym punktem programu obrad była część sprawozdawcza. W pierwszej kolejności, pod ocenę zgromadzonym poddano sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres kadencji, które przedstawiła Przewodnicząca Rady p. Agnieszka Kędzierska.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r. złożył Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” p. Marek Górnisiewicz. Omówił także kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni.  Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych p. Andrzej Miś przedstawił tematykę centralnej ciepłej wody użytkowej.

Biegły Rewident przedstawił zebranym sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Następnie  rozpoczęła się dyskusja m.in. nad złożonymi sprawozdaniami z działalności statutowej organów Spółdzielni. Poruszono również tematykę opracowanych zmian do Statutu oraz sprawy dotyczące bezpośrednio problemów osiedli i poszczególnych budynków. Do spraw poruszonych w dyskusji odnieśli się członkowie Zarządu i Przewodnicząca Rady Nadzorczej, składając wyjaśnienia i odpowiadając na zadane pytania.

Uczestnicy zebrania podjęli 14 uchwał, które były poddane pod głosowanie i zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Najważniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia to:

1) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy;

2) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.,

3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.,

4) udzielenie absolutorium za działalność w 2017 r. Prezesowi Zarządu p. Markowi Górnisiewiczowi, Zastępcy Prezesa p. Andrzejowi          Misiowi, Członkowi Zarządu-Głównej Księgowej p. Krystynie Cholewie,

5) przyjęcie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2018 r. i lata następne,

6) o przeznaczeniu zysku netto w wysokości 1.286.413,30 zł figurującego na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień                   31.12.2017 r. w następujący sposób:

 • Kwotę 1.102.297,29 zł na fundusz remontowy spółdzielni.
 • Kwotę 116,01 zł na pokrycie niedoboru na wodzie i odprowadzenia ścieków, wg załącznika do uchwały.

7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ugorek” w stosunku rocznym na kwotę 6 000 000 zł.

8) uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” obejmującego wszystkie zmiany do Statutu przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie dokonało także wyboru członków Rady Nadzorczej X kadencji,    w osobach:

 1. Jolanta Bołaszewska -Kleszyńska
 2. Artur Jakubas
 3. Jan Job
 4. Anna Łękawa
 5. Janusz Malicki
 6. Jacek Matuszek
 7. Beata Prędecka
 8. Jerzy Rawski
 9. Maria Skiba
 10. Zofia Szafrańska
 11. Tomasz Szymanowski

Skład Rady Nadzorczej po jej ukonstytuowaniu się prezentujemy na stronie internetowej w zakładce: Rada Nadzorcza.

W czasie obrad 13 członków złożyło wnioski, które zostały zarejestrowane przez Komisję Uchwał i Wniosków i przekazane do załatwienia przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą.

Zebranie zakończyło się po wyczerpaniu porządku obrad.

Dziękujemy Członkom Spółdzielni za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
AKCEPTUJĘ